หัวเว็บลาว01
เวียงจันทร์

สำนักงานใหญ่ เวียงจันทร์

บ้านโพนพะเนา เมืองไชยเชษฐา แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
E-mail : ramita.vientiane@hotmail.com
โทร.020-58444388

ปาเซ

มอริงโก้ลาว สาขาปากเซ

บ้านหลักเมือง  เมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก  สปป.ลาว
E-mail : ramita-laos-pakse@hotmail.com
โทร.  +856 20 2227 3276, 020 5672 3939

ปากซัน 01

มอริงโก้ลาว สาขาปากซัน

บ้านหงไช  เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว
E-mail : ramita.paksan@hotmail.com
โทร. 020-58046644

MORINGO CENTER 049

คุณบุญโฮม  จันมนี

คุ้ม 2 บ้าน เลาโพไช ถนนแขมโขง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว
โทร. 020-55651334

0955

MORINGO CENTER 059

คุณ  พุทธศักดิ์ บุญไทยวงศ์

บ้าน โพนพะเนา หน่วย 52 เมือง ไชเสดถา นครหลวง เวียงจันทร์ สปป.ลาว
E-mail : ramita.act.059@gmail.com
โทร. 020 55559349, 020 59442929